Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Hàng Ngày

Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Hàng Ngày

 

Tổng Hợp Thời gian Sự Kiện hàng ngày diễn ra trong game.
Phân B S Kin

Tên Sự Kiện Server Thời Gian SK Phần Thưởng Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
1,2,3,4,5 00h00
02h00
04h00
06h00
08h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Box 1-2-3-4
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Hàng ngày
(N
oria ,Lorencia , Atlans , Davias )
Boss Kundun 1,2,3,4,5 Hồi sinh sau 12h Đồ Thần
item 380
(Drop 60%)
Hàng ngày
Kalima7
Rakion Event 1,2,3,4,5 03h10
09h10
15h10
21h10

 
Nguyên Liệu Cánh..
Item SS12 Cao Cấp
Hàng ngày
SkyEvent 1,2,3,4,5 04h00
10h00
16h00
22h00
Nguyên Liệu Cánh..
Item SS12 Cao Cấp
Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện 1,2,3,4,5 Cả ngày Item Exl + item 380 trắng Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 1,2,3,4,5 1h00
5h00
9h00
13h00
17h00
21h00
Đồ Thần
Ngọc
Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ 1,2,3,4,5 2h00
4h00
6h00
8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Các Loại Ngọc Cày cấp nhanh + cày ngọc
Lâu Đài Máu
 
1,2,3,4,5 2h30
4h30
6h30
8h30
10h30
12h30
14h30
16h30
18h30
20h30
22h30
Các Loại Ngọc Cày cấp nhanh + cày ngọc
Summer Event 1,2,3,4,5 03h50
09h50
16h50
21h50
Các Loại Ngọc Hàng ngày
LostTower (203,88)
Lorencia
(140.127)
Binh Đoàn Người Tuyết
(NEW)
đang bảo trì 1h30
9h30
17h30
21h30
Vé Santa
(Đổi ra Vpoin)
Nguyên liệu Sói Tinh
Hàng ngày
Lorencia
185.127
140.127
Boss Medusa
(NEW)
1,2,3,4,5 12h hồi sinh sau khi chết Nguyên Liệu Cánh..
item socket 1
(Drop 60%)
Hàng ngày
Map SwampofCalmness
Sub 1 Cổng 12h
133 227
Sub 2 Cổng 3h
203 113
Sub 3 Cổng 6h
174 26
Sub 4 5 7 Cổng 9h
61 77
Boss Quỷ Vương
(NEW)
1,2,3,4,5 12h hồi sinh sau khi chết nguyên liệu cánh..
item socket 2
(Drop 60%)
Hàng ngày
Map Aida 02 (238.233)
Binh Đoàn Phù Thủy 1,2,3,4,5 00h00
02h00
04h00
06h00
08h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Nhẫn phù thủy - Ngọc Hàng ngày
Noria - Lorencia - Davias
Happy Hour Event   06h05
11h05
17h05
23h05
02h05
04h05
Exp x2 Hàng ngày
HalloweenEvent
(NEW)
1,2,3,4,5 Đang bảo trì Các Loại Ngọc Hàng ngày
Map Icarus
Siêu BOSS 1,2,3,4,5 02h40
08h40
14h40
20h40
Tổng hợp nhiều loại BOSS khác nhau Hàng ngày
 Map Refuge

 
Thỏ ngọc 1,2,3,4,5 2h50
8h50
15h50
20h50
Các loại ngọc Hàng ngày
LostTower
(203,88)
Lorencia
(140.127)
Dopple   Đã mở Săn đồ exl Chỉ cần có vé về
Elbeland
50 216
gap npc Lugard
PK nhanh
Map Refuge
1 20h45 Người sống sót cuối cùng sẽ Win
Quà Cụm Ngọc
Tới giờ event
gõ lệnh
/dangkypk
rồi sẽ vào
Map Event
PK 10 phút
Map Atlans
1 21h40 Người nào PK đc nhiều mạng nhất
Hộp quà item
(380-sk1-sk2)
Tới giờ về Loren
134.138
Click vào NPC
Great Battle
Team Blue Red
PK 10 phút
1 19h30 Thắng + Người
PK top 1
Được quà
Tới giờ về Loren
134.118
Gặp 2 NPC
Blue or Red