Cách tìm kiếm ITEM Socket 2 + 3

Cách tìm kiếm ITEM Socket 3

Cách tìm kiếm ITEM Socket 2 + 3

item Socket 3 đc có Drop trong Hộp Quà Vàng

item Socket 2 đc có Drop trong Hộp Quà Bạc

Click vào link này để xem video ép Hộp Quà Vàng + Hộp Quà Bạc

Hộp Vàng + Hộp Bạc : được Drop tại các BOSS (Kundun Medusa Nhện Quỷ Vương NightMaya)

Chìa khóa Vàng + Chìa khóa Bạc : được Drop tại Hộp quà Xuân

Hộp quà Xuân : kiếm được từ trả Quets Blood Cattles 8 (Huyết Lầu 8)

 

Lưu ý : Trong Hộp Quà Bạc + Vàng có Drop NL Wing 8 đó nhé